Η δικιά μας Ανάπλαση – Πρόταση

      Η Ανάπλαση των 640 στρεμμάτων  της πρώην Βιομηχανικής Περιοχής των εργοστασίων υλοποιείται με κριτήρια Πολεοδομικού, Περιβαλλοντικού,        Κοινωνικού και Οικονομικού χαρακτήρα, με ανάδειξη της Ιστορικής και Πολιτισμικής κληρονομιάς και με την δημιουργία θέσεων εργασίας.

Την πρωτοβουλία για την έγκριση του όλου         εγχειρήματος την έχει το δημοτικό συμβούλιο αφού έχει και την αρμοδιότητα από τον νόμο.

Έτσι μπορεί να διασφαλιστεί  ότι η Ανάπλαση θα υπηρετεί τις ανάγκες του λαού μας και όχι των μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων.

       Η Προκαταρκτική πρόταση ανάπλασης μαζί με το Πρόγραμμα ανάπλασης και την Πολεοδομική μελέτη ανάπλασης  αποτελούν τα απαραίτητα εργαλεία  για την άμεση προώθηση του μεγάλου αίτηματος  της ανάπλασης της περιοχής των πρώην εργοστασίων.  Ένα αίτημα ώριμο που θα δώσει προοπτική σε μια περιοχή με έντονα κοινωνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά και άλλα προβλήματα. Φυσικά από τις μέχρι τώρα συζητήσεις , τις προσεγγίσεις που έχουν γίνει το πρώτο συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι όλοι θέλουν την  ανάπλαση. Το ζήτημα που μπαίνει πιο θα είναι το περιεχόμενο της, ποιόν θα ωφελήσει κύρια, με ποιες διαδικασίες θα γίνει, με τι μέσα, πότε θα ξεκινήσει, ποιος θα πάρει την πρωτοβουλία και πότε θα ολοκληρωθεί.

      Η προκαταρκτική πρόταση ανάπλασης θα δώσει απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα  και θα αποτελέσει την βάση για την προώθηση του στόχου για την αναβάθμιση της περιοχής.

Η Προκαταρκτική πρόταση ανάπλασης περιέχει:

     α) τοπογραφικό διάγραμμα με κατάλληλη κλίμακα και τα όρια της περιοχής.

Η περιοχή Ανάπλασης περιλαμβάνει τα εργοστάσια Λιπασμάτων, Τσιμέντων,  Oil One ( πρώην Mobil, BP ), το Γήπεδο και τους γύρω χώρους, το παλιό Γυψάδικο,       ( εκτός ο χώρος της  ΕΥΔΑΠ ), τη  παραλιακή  ζώνη από τον φάρο μέχρι τον Νέο Μόλο, μια περιοχή 640 στρεμμάτων περίπου.

     β)  τα συγκεκριμένα  στοιχεία που συντρέχουν για να γίνει η ανάπλαση.

     Τα κύρια χαρακτηριστικά της περιοχής Ανάπλασης  είναι:

     Η περιοχή είναι φορτισμένη με μνήμες από την πρώτη βιομηχανική  ανάπτυξη της Αττικής. Το παράκτιο τμήμα της περιοχής είναι πολύ υποβαθμισμένο. Όλη η παράκτια ζώνη είναι αποκομμένη από τη χρήση  των κατοίκων της περιοχής. H σταδιακή αποβιομηχάνιση  της περιοχής  είχε ολοκληρώθηκε με αποτέλεσμα την αύξηση της ανεργίας. Οι συνθήκες περιβάλλοντος  είναι γενικά κακές, με ρύπανση των εδαφών από χημικές και άλλες ουσίες ακόμα και ραδιενεργές, του αέρα από την κυκλοφορία των οχημάτων ( ειδικά των βαρέων ) και της θάλασσας από τα διάφορα απόβλητα. Υπάρχει έλλειψη προστασίας και ανάδειξης των ιστορικών και πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής.

Εντείνεται η υποβάθμιση της αισθητικής και εν γένει ποιότητας του δομημένου περιβάλλοντος και των φυσικών στοιχείων της περιοχής.

Δηλαδή συντρέχουν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί  περιοχή για Ανάπλαση.

γ)  τον τρόπο ή τους τρόπους που θα γίνει η ανάπλαση.

      Ο βασικός στόχος παραμένει η Συνολική  Ανάπλαση της περιοχής με χρονικό ορίζοντα  5ετίας  θα πραγματοποιείται σταδιακά και κατά φάση ωριμότητας και μπορεί να ξεκινήσει από την παραλιακή ζώνη, τους χώρους του Δήμου τα πρώην Λιπάσματα και συνδυάζεις το σταμάτημα της Lafarge και της  OIL ONE.

Η Ανάπλαση υλοποιείται με κριτήρια:

     Πολεοδομικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα

Δημιουργία κοινοχρήστων χώρων, υψηλού πρασίνου επίπεδου πόλης, συνδυασμένων με ευρεία ζώνη αναψυχής στην παραλιακή ζώνη. Πολεοδομική και χωροταξική ανάπλαση με δημιουργία προϋποθέσεων για άμεση επαφή των κατοίκων με το θαλάσσιο μέτωπο. Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος με ανάδειξη της ιστορικής και πολιτισμικής κληρονομιάς.  Εξυγίανση και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος.

        δ) στοιχεία προκαταρκτικού σχεδίου του προγράμματος Ανάπλασης  (εκτίμηση συνολικού κόστους, τρόπος χρηματοδότησης, υποχρεώσεις ιδιοκτητών, χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης ).

Πρόγραμμα ανάπλασης – Φορείς

1.Με το πρόγραμμα Ανάπλασης συστηματοποιείται σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα το σύνολο των κατευθύνσεων, μέτρων, παρεμβάσεων, μελετών και διαδικασιών, οι προτεραιότητες, η κατανομή και εξεύρεση πόρων  και ότι άλλο είναι αναγκαίο.

α) κτηματογράφηση της περιοχής

 β) σύνταξη και έγκριση της πολεοδομικής μελέτης ανάπλασης της περιοχής και των τυχόν ειδικότερων μελετών, γ) τρόπο και μέσα πολεοδομικής επέμβασης, δ) τα σχετικά έργα κοινωνικής και τεχνικής υποδομήςε) απόκτηση των απαιτούμενων ακινήτων.

      2. Το πρόγραμμα είναι κυλιόμενο, ετήσιο και μεσοπρόθεσμο. Το πρόγραμμα μπορεί να εξειδικεύεται και αναθεωρείται και μετά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης ανάπλασης της περιοχής.

     3. Φορέας  Ανάπλασης  είναι ο δήμος  με λαϊκό έλεγχο.

Μελέτη Ανάπλασης

      1.  Η μελέτη Ανάπλασης περιλαμβάνει την Πολεοδομική μελέτη, και τις σχετικές ειδικές μελέτες που απαιτούνται για την υλοποίηση του προγράμματος Ανάπλασης ιδιαίτερα τις οικονομοτεχνική μελέτη, την αρχιτεκτονική μελέτη και τις μελέτες των διατηρητέων.